I Den katolske kirke blir de fleste døpt som barn. Foreldre og faddere lover å dele troen med barnet. Barnets nye identitet som Guds barn understrekes gjerne ved at det får et navn som tidligere er båret av en helgen. Foreldrene velger én eller flere faddere som selv er døpt og konfirmert katolikk.

Er den nyfødte i livsfare, kan enhver foreta “nøddåp” med vann og med ordene: NN, jeg døper deg i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn.

I vår menighet døper vi til avtalte tider, som oftest på lørdager kl 13.00. Andre tidspunkt kan eventuelt avtales med presten.

Katolikker som bor langt fra kirken, kan avtale med presten om å få sine barn døpt på bostedet. Foreldrene kan avtale tidspunktet med en av prestene eller diakonen, og forberede dåpen med ham. Det fylles ut en dåpsmelding som fås på sognekontoret, eller som kan bli tilsendt.

Dåpen er gratis, men det er vanlig å gi en gave til Kirken for å dekke utgiftene menigheten har i form av bl.a. dåpslyset. Denne gaven kan gis i en konvolutt m/ påskrift “til kirken” og leveres til presten/diakonen.