Fastetiden AD 1949

Fastetiden nærmer seg og vi blir snart minnet om våre forpliktelser – faste og abstinens, bot og almisser. Fastebudet, iflg fjorårets mandat, gjelder i vårt bispedømme for alle fra fylte 18 år til fylte 59 år, abstinensbudet alle fra fylte 14 år .

Det var ikke alltid slik. Her publiserer vi et utdrag fra «Fastemandat for tiden askeonsdag 1949 til samme dag 1950» gitt i Tromsø av Apostolisk Prefekt Johannes Wember 11. februar 1949.

(rettskrivning som i originalteksten: “Nytt Liv” Tromsø 1949

I. Ved den Hellige Stols dispensasjon er overholdelsen av fastebudet innskrenket til følgende to dager: askeonsdag og langfredag.

II. Abstinensbudet forplikter alle som har fylt syv år til å avholde seg fra kjøttmat på følgende dager: alle året fredager, askeonsdag, tamperdagene* og vigiliedagene før pinse, Marias opptagelsesfest, allehelgens fest og jul. (…) Julaften opphører abstinensbudet kl 12 middag

III. Fritatt for abstinensbudet – unntatt askeonsdag og langfredag – er

  1. alle som leier og får sin mat fra eller på et offentlig spisested eller hos ikke katolikker
  2. ikke-katolikkers innbudte gjester,
  3. medlemmer og tjenere av en husstand hvis vert eller vertinne ikke er katolikk,
  4. syke og rekonvalesenter,
  5. de som er på reise

IV. Sokneprestene har myndighet til av viktige grunner å dispensere enkelte troende fra abstinensbudet. (…)

V. Selv om det er gitt dispensjasjon fra fastebudet, anmodes de troende om på annen måte å gi utrykk for sitt religiøse sinnelag, for sin forståelse av fastebudets og fastetidens hensikt og av tidens alvorlige krav. Alle skal anse det for meget nyttig å øve nestekjærlighet, og be inderlig og ofte og etter evne å gi almisse som skal anvendes til gode formål. (..) Det anbefales sterkt i fastetiden å be korsveiandakten for å betrakte Jesu lidelse enten ved å delta i fellesandakten eller be den for seg selv i ukens løp. (…)

VI. Fra og med askeonsdag til og med 1. påskedag, og fra og med 1. adventssøndag til og med 1. juledag er de såkalte lukkede tider som medfører at ingen høytidelig brylluper må finne sted. I faste- og adventstiden skal de troende avholde seg fra alle støyende offentlige festligheter.

VII. Tiden for å oppfylle kirkens bud om påskekommunionen fastsettes til tiden fra Palmesøndag til og med Treenighetsfest.

Gitt i Tromsø de 11. februar 1949  Johannes Wember, Apostolisk Prefekt

Dette fastemandat leses opp i det Apostoliske Prefekturs kirker og kapeller søndag Kvinkvagesima (dvs. Fastelavnssøndag) både i fromessen og i høymessen.