KUNNGJØRINGER SØNDAG 31. MAI 2020

– Mange er vendt tilbake til messene i St. Paul og Marias Minde men vi minner om at helsemyndighetene begrenser messedeltakelsen til 50 deltakere. Pga. dette, er det nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no. Det vil bli en ekstra pinsemesse mandag 2. juni kl. 11 og ekstra norsk messe på søndagene 7.  og 21. juni kl. 13. De som ikke har mulighet til melde seg på søndagsmessene elektronisk kan ringe til menighetskontoret så tidlig som mulig for å få plass. På hverdagene kan man melde seg ved inngangen til kirken, hvor kirkevertene vil sjekke at det er plass.

– Påmelding til førstekommunionsundervisning for barn f. 2012 er åpnet og skjer digitalt via nettsiden til menigheten; bergen.katolsk.no. Vi har startet med digitale søndagsskoler. Lenke til dagens søndagsskole finner dere på nettsiden vår.

-Det er også åpnet digital påmelding for nye konfirmanter, f. 2007, med oppstart til høsten. Se vår hjemmeside.