Bønn for biskopen

Herre Jesus Kristus, du har villet bygge opp din Kirke på jorden. Derfor sendte du dine hellige apostler for å lære og døpe alle folk og føre dem på frelsens vei. Vi takker deg for troens nåde, som vi har mottatt gjennom dem og vi ber deg: Se i nåde til vår overhyrde, biskopen, som utøver apostelembetet blant oss.

Du har valgt ham ut av ditt folk og satt ham til å være vår biskop, for at han skal ta vare på den hjord som Den Hellige Ånd har satt ham til å styre. Hjelp ham derfor til å være en god hyrde, som har omsorg for hjorden, vokter og leder den med hellig kraft og visdom i kjærlighet.

Styrk ham i hans embete og velsign ham med din nådes fylde. Øk dag for dag Den Hellige Ånds kraft i ham, den han mottok ved sin vigsel til å være apostlenes etterfølger. La ditt hjertes kjærlighet råde i hans sinn og Den Hellige Ånds visdom styre hans ferd, så han i ord og gjerning må bære rik åndelig frukt og hjelpe til å bygge opp ditt rike i vårt land.

Vi ber deg Herre, du som er barmhjertighet, gi ham, hans medarbeidere og oss alle en stadig dypere visshet om din omsorg slik at vi sammen kan overgi alle prøvelser i din store kjærlighet. Gi oss alle tålmodige og forsonende hjerter og la aldri motgang og fortvilelse hindre oss i å vende blikket mot deg, du som ved ditt kors og oppstandelse ønsker å dra oss alle inn i ditt lys, din fred og glede.

Det ber vi deg om ved Kristus, vår Herre. AMEN

 

Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds Mor.

Ta nådig imot de bønner vi ber i våre trengsler,

og frels oss fra alle farer, du evige Jomfru,

velsignet og herlig. AMEN.

.