Rapport om overgrep

Den 9. januar 2023 nedsatte biskop Bernt Eidsvig en arbeidsgruppe for at Oslo katolske bispedømme (OKB) skal skaffe seg bedre kunnskap om seksuelt misbruk mot barn/ ungdom og sårbare voksne begått i kirkelig sammenheng i de siste 70 år (se mandat, vedlegg 4).

Arbeidsgruppen skal også gjennomgå hva som allerede er gjort av kartlegging, forebygging og tiltak i OKB, og vurdere om det er hensiktsmessig å nedsette en granskningskommisjon, også sett i lys av erfaringer fra de omfattende granskningene som blant annet er gjort i Frankrike og Tyskland i de senere år.

Rapporten kan leses her