Dekret fra OKB om Pastoral Council of Our Lady of Fatima Bergen

(engelsk oversettelse nederst på siden)

OSLO KATOLSKE BISPEDØMME

  TIL ALLE MED TILKNYTNING TIL

Pastoral Council of Our Lady of Fatima Bergen

Jeg takker for muligheten til sammen med sognepresten å være med på møtet 3. desember 2014 med om 30 av dere som har uttrykt mistillit til pastor José Johan Dumandan og kritikk mot valget som ble gjennomført 8. november 2014 av tre nye medlemmer til Pastoral Council of Our Lady of Fatima Bergen.

Jeg takker også for muligheten til å drøfte situasjonen med pastor José Johan Dumandan og med sognepresten, dom Alois Arnstein Brodersen Can.Reg.

Min konklusjon er at vi alle står sammen om tre ting: Vi ønsker det beste for Evangeliet og Kirken i bergensområdet, vi er dypt ulykkelige over de oppståtte konflikter og vi ser stort på filippinernes nærvær og virke i Norge.

Ut fra en samlet vurdering av de fremkomne ting er det klart for meg at jeg ikke deler den grunnleggende mistillit som er kommet frem mot pastor José Johan Dumandan. Flere av de fremsatte påstander fremstår – så langt – mer som antagelser enn som beviste fakta. På et slikt grunnlag kan jeg ikke slutte meg til mistilliten. Jeg må også minne så vel meg selv som alle andre om følgende bestemmelse i Kirkens lovgivning: Ingen har lov til rettsstridig å skade det gode renommé som en nyter, heller ikke til å krenke den personlige rett til verge av eget privatliv. (CIC, kan. 220)

Jeg er også kommet til at pastor José Johan Dumandan gjør en innsats i menigheten som er til gagn for Evangeliets sak og for mange mennesker.

Samtidig må jeg konstatere at mange i og omkring det filippinske miljø ikke er enig i dette.

Jeg er samtidig temmelig overbevist om at flere på alle kanter har valgt å forholde seg til hverandre på en måte som ikke alltid har vært optimal for å bilegge uenighet og bygge et godt fellesskap. Jeg minner om at det øverste positive ansvar her ligger på den av biskopen utnevnte innvandrerprest.

Min primære oppfordring og bønn er derfor at dere alle begynner å søke konstruktiv kontakt. Det forutsetter at man alltid gjør sitt beste å forstå hvordan andre tenker før man fremsetter kritikk, og at man forsøker å ta alt i beste mening.

Klarer man likevel ikke å finne sammen på denne måte, vil nok det beste være å gjøre sin innsats i Kirken separat, i hvert fall en tid, jf. Abrahams ord til Lot: «Skill heller lag med meg! Tar du til venstre, drar jeg til høyre. Og tar du til høyre, drar jeg til venstre.» (1 Mos 13,9) St. Paul menighet er mer Sacred Heart Filipino Chaplaincy, og dets lokale fellesskap. Det finnes messer og aktivitetsmuligheter innen Kirken som samtidig er utenfor det gamle organiserte filippinske fellesskap. I menigheten som helhet har man mulighet både til å arbeide sammen med ulike personer med egen eller annen nasjonal bakgrunn, og sågar til å lage en ny filippinsk forening, uavhengig av Sacred Heart Filipino Chaplaincy, om det skulle være ønskelig. Selv om jeg ikke anbefaler det siste, er det i hvert fall en legitim mulighet.

Som det skulle fremgå av dette, vil jeg ikke ta initiativ til at pastor José Johan Dumandan blir omplassert fra menigheten i Bergen. Tvert imot stiller jeg meg bak ham i hans pastorale innsats. Denne konklusjon fra bispedømmets side må andre ta til etterretning.

Heri ligger også noe av forklaringen på hvorfor jeg velger å konkludere som jeg gjør i et eget dekret vedrørende klagen på rådsvalget.

For ordens skyld minner jeg om at siden vi her ikke har å gjøre med et «foreningsstyre» (jf. kann. 309 og 324, § 1), men med et råd (jf. kan. 536), dreier sammensetningen seg i mindre grad om hva som er «rett» eller «rettferdig», men i større grad om hva som er gagnlig.

Men bønn om Guds velsignelse for all virksomhet i St. Paul menighet, og med takk for alt filippinsk nærvær og innsats i dag både her og i resten av Norge.

Bergen, 4. november 2014.

 

Msgr. dr. Torbjørn Olsen

Biskoppelig vikar

 

OSLO KATOLSKE BISPEDØMME

  DEKRET

 

Pastoral Council of Our Lady of Fatima Bergen er ifølge egne Guidelines et konsultativt råd tilsvarende bispdømmets menighetsråd, men i dette tilfelle knyttet til Sacred Heart Filipino Chaplaincy med henblikk på virksomheten i St. Paul menighet, Bergen, og den innvandrerprest (Chaplain) som av biskopen er utnevnt til menigheten med henblikk på filippinsk sjelesorg. Dette råd (Council) har visse medlemmer i embets medfør, herunder innvandrerpresten, visse valgte medlemmer og visse medlemmer utpekt av innvandrerpresten. De valgte medlemmer er tre, velges for to år og kan kun gjenvelges en gang, dvs. kun sitte som valgte medlemmer i rådet fire år i sammenheng. Tiden fra forrige gang det ble holdt valgt er så lang slik at lovlige valgperioder for lengst er utløpt.

  1. november 2014 ble det anordnet nytt valg av medlemmer til rådet.

Av meddelelse om valgresultat fremgår det at 98 tellende og en ugyldig stemme ble avgitt. Valgt ble for to år: Benito Braza, Jr. (Chairman), Reuel Cataylo (Vice-Chairman) og Rosemarie Lauvås (Secretary).

Det er kommet inn en rekke skriftlige protester mot valget, datert 11. og 12. november 2014. I møtet som undertegnede sammen med sognepresten hold 3. desember 2014 med om lag 30 personer som protesterte mot valget, ble disse protester gjentatt og forsterket ved skrevne og ikke-skrevne innlegg. Flere argumenter er blitt anført, f.eks. at valget var udemokratisk og kaotisk, at de gamle medlemmer alt måtte ha frasagt seg sine verv og at hele rådet skulle vært utskiftet samtidig. Mest alvorlig er anklagen om at det på forhånd var gitt helt utilstrekkelig informasjon om valget.

I en omfattende redegjørelse fra valgkomiteen (COMELEC) 28. november 2014 blir de skriftlige protester tilbakevist, bl.a. under henvisning til at valget ble kunngjort under den filippinske messe i forkant.

Sognepresten har uttrykt stor tillit ikke bare til de mange filippinere som har protestert mot valget, men også til de mange filippinere som er aktive i Kirken, men uten å ha støttet protestene. I tillegg til at han sterkt beklager den oppståtte strid, har han tro på at de nyvalgte medlemmer av rådet sammen med dets øvrige medlemmer vil kunne gjøre en innsats til gagn for den pastorale virksomhet i menigheten.

Ettersom de fastsatte valgterminer for lengst var overskredet og ettersom rådet er helt og holdent er begrunnet i godt og konstruktivt samarbeid med den av biskopen utnevnte innvandrerprest for filippinere i Bergen, var det meget gode og legitime grunner for å holde nyvalg. Samtidig kunne nok også gode grunner talt for å bruke litt lenger tid på å forberede valget og forhåndsinformasjonen burde vært adskillig bedre. Samtidig er forutsetningen for at et valg skal omstøtes etter protest fra enkeltperson som er forbigått ved innkallingen til valg, at vedkommende faktisk har vært uvitende om valget, har vært fraværende ved valget og har protestert innen tre dager (jf. CIC, kan. 166, § 2). Disse krav er ganske sikkert ikke oppfylt for alle de protesterendes vedkommende, men kanskje for noen.

Ut fra dette er jeg kommet til at det kan fremsettes relevante innvendinger mot gjennomføringen av valget. Samtidig ser jeg på rådet som mer funksjonsdyktig etter valget enn før valget, også tatt i betraktning det helt nødvendige samarbeid med den av biskopen utnevnte innvandrerprest.

For å løse den oppståtte konflikt omkring valget, med henblikk på veien videre og ut fra særskilt mandat fra biskopen

dekreterer jeg:

  1. De tidligere medlemmer av rådet Pastoral Council of Our Lady of Fatima Bergen løses fra deres verv.
  1. Valget 8. november 2014 av nye medlemmer av rådet saneres og blir derved gjeldende, også om det skulle være begått avgjørende feil i selve valgopplegget og -gjennomføringen.
  1. Nåværende valgperiode avkortes til å gjelde ut januar 2016.
  1. Rådet pålegges før neste valg å kunngjøre dette ved gudstjenester, oppslag, menighetens kunngjøringer og på andre måter minst en måned i forveien.

 

Bergen, 4. november 2014.

 

Msgr. dr. Torbjørn Olsen

Biskoppelig vikar


engelsk oversettelse

THE CATHOLIC DIOCESE OF OSLO

 

To all those who are associated with the

Pastoral Council of Our Lady of Fatima, Bergen.

I am grateful for the opportunity I have had to join your Parish Priest at the meeting of 3rd Dec. 2014. About 30 of you were present and you expressed a lack of confidence in Pastor José Johan Dumandan and criticism of the election on 8th Nov. of 3 new members of the Pastoral Council of Our Lady of Fatima, Bergen.

I am also grateful for the opportunity to discuss the situation both with Pastor José Johan Dumandan and with the Parish Priest, Dom Alois Arnstein Brodersen, Can.Reg

My conclusion is that we are of one mind about 3 issues: – we want what is best for both the Gospel and the Church in the Bergen area, – we are deeply upset by the conflicts that have arisen, – and we greatly appreciate the presence and the activity of the Philippino community here in Norway.

On the basis of all that has come to light, I have come to the conclusion that I cannot support the deep seated lack of confidence in Pastor José Johan Dumandan, that many expressed. Several of the claims that have been made up to this point, consist of assumptions rather that of proven facts. I cannot support a statement of no confidence on such a basis. I have to remind everyone, myself included, of the law of the Church. CIC canon 220

I am convinced that Pastor José Johan Dumandan serves the parish well, in a way that benefits the Gospel and many of the faithful. At the same time I am aware that there are many in or close to the Philippino community who do not agree with me in this.

I am also fairly convinced that many on all sides have chosen an attitude to others that often has not been the best way to put an end to division and build a good community. I must remind everyone that the ultimate responsibility lies with the immigrant priest that the bishop has appointed.

My main message and prayer is that everyone should start to find a way for constructive contact with those who see things differently. This of course involves trying to understand how the others think before criticizing them, – and to take everything they say as well-intended.

If this sort of cooperation proves impossible, then it may be best to contribute to the life of the Church separately, – at least for the time being. Remember Abraham’s words to Lot in Genesis ch.13,v.9: “Part company with me, if you take the left, I will go right; if you take the right, I will go left.” St Paul parish is more than the Sacred Heart Philippino Chaplaincy and those associated with it. There are several Masses and activities in the Church, apart from the organised Philippino community. In the parish as a whole one can work with others, both of one’s own and other nationalities. There is also the possibility of forming a new Philippino group independent of the chaplaincy, if that proves to be preferable.

As the above lines indicate, I do not recommend that Pastor José Johan Dumandan be moved from the parish in Bergen. On the contrary, I support him in his pastoral ministry. This is the conclusion of the diocese, which others just have to accept. I follow the same line of reasoning in a separate decree in answer to the protest about the election of members to the pastoral council.

I feel obliged to point out, for the sake of clarity, that since this is not a case of an “association” (see CIC canon 309 and 324§1) but rather  a “council” (see CIC canon 536), the whole question of the composition of the council has less to do with “law” and “justice”, and more to do with what serves the purpose of the council best.

I pray for God’s blessing on all activity in St Paul’s parish and am grateful for all Philippino presence and activity both here and elsewhere in Norway.

 

Bergen, 4th December 2014

 

Msgr. Dr. Torbjørn Olsen,

Episcopal Vicar.

 

THE CATHOLIC DIOCESE OF OSLO

 

DECREE

 

The Pastoral Council of Our Lady of Fatima, Bergen is a consultative council, equivalent to parish councils in the diocese (see the council’s own Guidelines). However, it is linked to the Sacred Heart Chaplaincy for activity in St Paul’s parish, Bergen and to the immigrant priest (chaplain) that the bishop has appointed to the parish for Philippino pastoral care.

The council consists of some who are members because of the office they hold, among them the immigrant priest, some elected members and some who are nominated by the immigrant priest. There are 3 elected members who are elected for a 2 year term and can be re-elected just once, in other words can serve a maximum of 4 years at a time. A new election was overdue, as the previous election had been held so long ago that the council’s mandate had expired.

A new election of members to the council took place on 8th Nov. 2014. The election results show that 98 valid votes and one invalid vote had been cast. The following were elected for 2 years: Benito  Braza, Jnr  (Chairman),  Reuel Cataylo (Vice-Chairman) and Rosemarie Lauvås (Secretary).

There have been many written protests against the election, dated 11th and 12th Nov.2014. These protests were repeated and strengthened both in writing and orally during a meeting that the undersigned and the Parish Priest held with some 30 protesters on 3rd Dec. 2014.

Several reasons were presented, f.ex. –  that the election had been undemocratic and chaotic,  that the former members should have resigned first and that the whole council should have been replaced on the same date. The most serious criticism was however that there had been inadequate information about the election beforehand.

The election committee (COMELEC) answered the criticisms in detail in a report on 28th Nov. 2014 , also pointing out that that the election had been announced in advance during the Philippino Mass.

The Parish Priest has expressed his confidence not only in the many Philippinos who protested but also in the many who are active in the Church but had not supported the protests. While being very upset by the conflict that has arisen, he believes that the newly elected members  and the rest of the council will be able to make a positive contribution to the life of the parish.

As the mandate of the previous council had long since expired and as the council in every way has had a good and constructive cooperation with the immigrant priest appointed by the bishop for the Philippino community in Bergen, there were good and legitimate grounds to hold a new election. At the same time one could have taken more time to prepare the election and there should have been far better information beforehand. However the conditions for declaring an election invalid, (because some were not invited to vote or were unaware of the election being held but protested within 3 days) were not fulfilled in the case of most protesters, though not all.

Consequently I have concluded that there were valid criticisms of the way in which the election took place. Nonetheless I see that the council is now more competent that before the election, also when we consider the absolutely necessary cooperation with the immigrant priest whom the bishop has appointed.

In order to contribute to a future solution of the conflict that has arisen and as part of the task entrusted to me by the bishop,

 

I hereby decree

  1. The former members of the council “The Pastoral Council of Our Lady of Fatima, Bergen”

have no longer any responsibilities in this connection.

  1. The election of new members of the council on 8th Nov. 2014 is confirmed and valid, even if there were certain faults in the way the election was held.
  1. The mandate of the new council is to be shortened to the end of January 2016.
  1. The council will be obliged to announce the next election during Masses, on posters, in the parish newsletter and other ways at least one month in advance.

 

Bergen, 4th Dec. 2014

Msgr. Dr. Torbjørn Olsen,

Episcopal Vicar.

 

: